QÜESTIONARI PER A VOLUNTARIS CEPAD

EL PRESENT FORMULARI SERÀ ENVIAT AL MAIL DE LA FUNDACIÓ NP,

I EN CAS D’ESSER SELECCIONAT COM A VOLUNTARI ES POSARAN EN

CONTACTE AMB VOSTÉ EN CAS DE PRECISAR MÉS DADES